VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunerna som deltar i Länsgemensam verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivare inom kommunernas elevhälsa och regionens hälso- och sjukvård

På denna sida ges aktuell information om pågående arbete för Elevhälsan, särskilt för Projekt Program Millennium Option 1

Vi har startat ledningsrådet med Elevhälsans medicinska insats i augusti 2023. Nu är det dags att inventera representatnter till två nya ledningsråd, för övriga kompetenser inom Elevhälsan. Uppstart sker under hösten 2023.

Kommunrepresentanter kommer att bjudas in till de tre olika ledningsråden.

Dagens deltagare i arbetet

Aktuellt läge

VästKom har ett pågående arbete  sedan 2020 med att koordinera och stödja det länsgemensamma arbetet mellan Program Millennium Option 1, IT-stöd för informationsutbyte (FVM) och samverkan mellan vårdgivare, tillika skolhuvudmän för likvärdig hälso- och sjukvård för barn och unga i länet kopplat till Program Millennium.

Med Länsgemensamt menas alla kommuner och regionens hälso- och sjukvård.

Millennium som gemensam vårdinformationsmiljö innebär:

Mål för Millennium är att;

 • Utforma standardiserade gemensamma processer och arbetssätt
 • Enas om hur Millennium ska användas i olika verksamheter
 • Resultatet i Millennium blir allas version
 • Verksamhetsexperter från VGR, privata vårdgivare och kommuner deltar i arbetet

Ett utvecklingsarbete som ska pågå under många år.

Vi startar med ledningsråd EMI där representanter är Medicinskt ledningsansvariga (MLA). Arbetet omfattar Elevhälsans medicinska insats (EMI) där kommunernas MLA identifierat ca 80 processer mellan vårdgivare och ett stort antal beslut i klinisk ledning Länk till annan webbplats.. I dessa vårdprocesser kommer standardiseringsarbete påverka varje kommun. Kommunerna ges möjlighet att delta i ett gemensamt arbete för att säkerställa kommunens behov och en hög patientsäkerhet.

Sammanfattande vinster från deltagare i arbetsgrupp för EMI

 • Det är helt nytt att vi samverkar mellan kommunerna i EMI frågor och mellan vårdgivarna kommunerna och VGR
 • Jag har aldrig tidigare haft så stor nytta av ett möte
 • Vi arbetar tillsammans på ett konkret sätt med många frågor utifrån EMI. Det har vi aldrig gjort tidigare
 • Vi kan använda allt gemensamt arbete som vi gjort inom förarbetet i vårt arbete i kommunen oavsett vilket journalsystem vi har
 • Ett enhetligt sätt att arbeta gör det lättare och ökar patientsäkerheten
 • Det ger en ökad vinst om vi gör lika och arbetet blir väl genomtänkt och genomarbetat

Visionen för Program Millennium

Staten och SKRs strategi för Vision e-hälsa 2025 har drivits genom Program Millennium och visionen att: "Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs". Det ska bli enklare att vara invånare, patient och medarbetare. Elevhälsan ingår i program Millennium. Fortsatt behöver verksamhetsprocesser och IT-stöd hanteras på ett annat sätt än tidigare. De 80 identifierade processerna kommer fortsatt att påverka varje kommuns arbete och drivs i första hand genom införandet av Program Millennium.

Millennium Option 1 innehåll för Elevhälsan;

 • SIP – Samordnad individuell plan
 • Samverkan i öppenvårdsprocessen
 • Sammanhållen journalföring för HSL-användare
 • Informationsöverföring vid samverkan
 • Remiss från skolans HSL-professioner till regionens hälso- och sjukvård (inkl remissvar)
 • Samverkan vid egenvård
 • Samverkan vid akut situation
 • Samverkan vid in- och utskrivning

Syftet med ledningsråden är att fortsatt arbeta gemensamt för att uppnå en mer likvärdig och säker vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga. Detta ska uppnås genom att minska varje enskild kommuns egna arbete. Det görs genom samarbete mellan kommunerna och påverkan på regionens hälso-och sjukvård. Som exempel vid framtagandet av gemensamma rutiner, vilket syftar till att öka patientsäkerhet när barn byter vårdgivare från Barnhälsovården (BHV) till kommunen och mellan kommunerna.

En utgångspunkt för arbetet är att ge kommunerna stöd i den utmaning som varje vårdgivare har i att följa SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunerna ges möjlighet till delaktighet genom;

 • Delta i arbetsuppgifter från Program Millennium, Option 1
 • Delta i standardiseringsarbete rörande de tidigare nämnda ca 80 processer genom Ledningsråd EMI
 • Delta i beredning av ärenden inför beslut (beslutsforum: Klinisk ledning, Program Millennium)
 • Påverka och utveckla länsgemensamma rutiner mellan vårdgivare
 • Samverka med regionens hälso- och sjukvård i framtagandet av gemensamma rutiner

Förväntade vinster för kommunerna

Att säkra verksamheternas kvalitet och effektivitet genom;

 • Att vara delaktiga i standardiseringen av de processer och rutiner, som sedan kommer påverka samtliga vårdgivare
 • Ökad kunskap om Västra Götalandsregionens nya arbetsprocesser och hur det kommer påverka varje kommuns arbetssätt.
 • Att möjliggöra effektivt resursutnyttjande, för varje enskild kommun
 • Förenklat genomförande av egen upphandling av elevhälsosystem, genom återanvändandet av framtaget underlag (för upphandling)
 • Anpassade processer utifrån kommunernas behov, genom påverkan på underlag till gruppen Klinisk ledning, exempelvis genom:
  • Säkrad informationsöverföring från BHV till EMI
  • Remisshantering och informationsöverföring i Millennium

Arbetsformer och omfattning

Ett aktivt deltagande krävs för att få en god framdrift i arbetet, vilket innebär medverkan vid möten, två till tre timmar i månaden. För att underlätta delaktighet erbjuds alltid möjligheten att delta digitalt via Teams. Frekvensen på möten är inte klarlagt ännu.

 • Medicinskt ledningsansvariga för EMI eller Verksamhetschefer HSL med leg.

Senare behövs också följande kompetenser inkluderas i viss omfattning:

 • Psykologiskt ledningsansvarig
 • Logopediskt ledningsansvarig
 • Vid behov rektor och specialpedagog

Lokalt engagemang

Varje enskild kommundeltagare ansvarar själv för sin lokala förankring och det arbetet som varje kommun behöver göras. Exempelvis genom att ta eget ansvar för upphanling av IT stöd för elevhälsan (om man avser att göra en sådan).

Ekonomiskt åtagande

Genom att kommunerna deltar i arbetet avsätter man sin egen personals tid, i enlighet med den kvalitet man vill uppnå. Kostnader tas inom egen ram. Inga ytterligare kostnader för att finansiera VästKoms stöd avses i dagsläget.

Avgränsning

Uppdraget inkluderar inte:

 • Elevhälsans professioner som inte har vårdprocesser
 • Deltagare från friskolor
 • Genomförande av ny upphandling

Kommunikationsaktiviteter om deltagande i Ledningsråd Elevhälsan

Samtliga kommuner är kontaktade under våren och har fått information gällande erbjudandet via mail, VästKoms hemsida samt ett stort antal teamsmöten.

Informationsmöten där dialog erbjudits före ställningstagandet efter kommunernas egna behov och önskemål ägde rum mellan februari och juni 2023.

För mer information (meny)

KONTAKT

Vad är standardisering?

Standardisering är att skapa gemensamma överenskommelser eller sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt med andra delar. Syftet är att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.

Genom att använda standarder kan vi höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt.


Presentationer från möten

Text

Senast publicerad