VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

VästKom - en politiskt styrd organisation som arbetar i ett 49-perspektiv

VästKom är en sammanslutning av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län (medlemmarna) och ska på regional nivå företräda och samordna intressen inom kommunal hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering, med ett tydligt 49-perspektiv.

Uppdraget innefattar även samordning av intressen inom hjälpmedelsförsörjning. VästKom hanterar frågor som inte kan hanteras lika bra eller bättre hos kommunalförbunden eller kommunerna.

VästKom är kommunalförbundens länsgemensamma samverkansaktör som företräder och biträder i samverkansfrågor och förhandlingar, med fokus på kommunal hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering, med ett tydligt 49-perspektiv.

VästKom företräder och samverkar med de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland:

  • Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
  • Fyrbodals Kommunalförbund
  • Göteborgsregionens Kommunalförbund
  • Skaraborgs Kommunalförbund

En politiskt styrd organisation

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ och sammanträder en gång var fjärde år – året efter det varit allmänna val. Det innebär att styrelsen väljs för en hel mandatperiod vid stämman. Föreningsstämma hölls 30 mars 2023.

VästKom har en styrelse med 16 ledamöter där varje kommunalförbund har utsett fyra ledamöter vardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU).

VästKom har sitt formella säte i Skövde. I Göteborg finns kansliet som handhar VästKoms administration och löpande verksamhet. Chefen för VästKoms kansli svarar för den löpande förvaltningen.

VästKoms uppdrag är att

  • Biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland
  • Biträda och företräda kommunerna/kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra organ
  • Företräda medlemmarna och kommunerna i samarbetet med nationella och internationella organ
  • Tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling

VästKoms samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom följande områden:

Länkar till våra uppdragsgivares hemsidor

Länk till Göteborgsregionens hemsida
Länk till Fyrbodals hemsida
Länk till Boråsregionens hemsida
Länk till Skaraborgs hemsida

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se