VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Vad är VästKom?

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling. Utveckling som skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

VästKom, arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund.

VästKom är en politiskt styrd organisation

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ och sammanträder en gång var fjärde år – året efter det varit allmänna val. Det innebär att styrelsen väljs för en hel mandatperiod vid stämman.Föreningsstämma hölls 30 mars 2023.

VästKom har en styrelse med 16 ledamöter där varje kommunalförbund har utsett fyra ledamöter vardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet BHU, Beredningen för Hållbar Utveckling.

VästKom har sitt formella säte i Skövde. I Göteborg finns kansliet som handhar VästKoms administration och löpande verksamhet. Chefen för VästKoms kansli svarar för den löpande förvaltningen.

VästKoms uppdrag är att

  • biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland
  • biträda och företräda kommunerna/kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra organ
  • företräda medlemmarna och kommunerna i samarbetet med nationella och internationella organ
  • tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling

VästKoms tre samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom följande tre områden:

Senast publicerad