VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare

Detta omfattar informationsutbyte mellan vårdgivare som Elevhälsa, Socialtjänst, Kommunal hälso- och sjukvård samt regionens hälso- och sjukvård. Syftet är att få ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och omsorg för alla åldrar. Samtliga 49 kommuner i Västra Götaland har valt att deltaga i arbetet .

VGR och kommunerna i Västra Götaland har sedan länge identifierat behovet av samordning kring invånare/patienter/elever som har insatser från flera aktörer och samverkar redan idag. Detta samarbete samt utbyte av information kommer att kunna fortsätta och samtidigt utvecklas genom ökad funktionalitet i IT-systemstödet Millennium.

Millennium möjliggör verksamhetsöverskridande arbetsflöden och stödjer samarbete i multidisciplinära team där invånaren är en aktör som till exempel samordnad vårdplanering för patienten. Informationsutbytet sker direkt, med samtycke.

 • Invånaren kan bli mer delaktig genom tillgång till information och möjlighet att bidra med information.
 • Rätt information på rätt plats - medarbetarna slipper mejla, faxa, skicka journaler och remisser

Leverantören Oracle Health (Cerner) har lovat att leverera nedanstående funktioner enligt svar på kravställningen i upphandlingen.

Informationsutbyte

Vårdgivarna i Västra Götaland har behov av att utbyta information på ett säkert sätt inom flera områden än de som finns stöd för idag. Informationsutbyte mellan vårdgivare omfattar funktioner som ska: 

 • underlätta samverkan mellan olika aktörer.
 • göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga.
 • bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer.

Patientens delaktighet ökar

En person med stora vårdbehov har ofta ett stort antal aktörer som är inblandade runt hens vård och omsorg. Kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård är några av dem. Personen kan också vara en elev som har insatser från elevhälsoteamet, och som kanske samtidigt har kontakter med andra delar av vården inom Västra Götalandsregionen, till exempel barn- och ungdomsmedicin.

Med Millennium kommer kommunens användare inom elevhälsan, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten att använda sitt eget system för den egna dokumentationen.

Film om patientcase utifrån Option 1 [38 minuter juni 2019]

I leverantören Oracle Healths film får vi följa Svea Länk till annan webbplats. från det att kommunen tar emot en vårdbegäran om hemsjukvård från läkaren på vårdcentralen, grundat på ett beslutsstöd i Millennium. Vi får se hur kommunen fortsätter med bedömningen, kan se status på övriga inskrivna patienter samt få stöd för det fortsatta arbetet.

Vi får även se hur vårdbegäran skickas när Svea får en höftfraktur och akut läggs in på sjukhuset, samt hur olika aktörer samverkar kring planeringen inför hemgång och hur Svea själv aktivt deltar.

Slutligen får vi se hur Svea via sin patientportal har tillgång till sin information och hur hon i lugn och ro hemma kan läsa om vad som hänt på sjukhuset och också se aktuell status på den fortsatta planeringen.

 • Åtkomst till information - scrolla till 9:38 in i filmen ovan
 • Vårdbegäran - 15:44 in i filmen
 • Planering med invånaren - 21:20
 • Meddelande - 25:02
 • Planering inför hemgång - 28:48
 • Uppföljning/rapporter - 35-36:24

OBS! Filmen ovan visar Millennium före anpassning av systemet för Västra Götalandsregionen, dess privata vårdgivare och kommunerna i länet. Arbetet pågår nu med design vad gäller funktionalitet, vyer och konfiguration utifrån användarnas arbetsprocesser.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se