VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

Välkommen till ett digitalt informationsmöte kring det länsgemensamma uppdraget:

Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård - Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

En reformering av primärvården har inletts nationellt, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och regionen samt en revidering av definitionen primärvård, införs i Hälso- och sjukvårdslagen och träder i kraft den 1 juli 2021. En utveckling mot en mer nära vård med primärvården som nav i utvecklingen syftar vidare till att kunna möta de utmaningar som vård och omsorg står inför och att använda de gemensamma resurserna mer effektivt.

I revideringen av det länsgemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande Överenskommelser har det tydliggjorts ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.

Syftet med uppdraget är att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen. I uppdraget ska även samverkansområden identifieras, gränssnitt tydliggöras samt förslag tas fram för en gemensam utveckling.

Resultatet som presenteras i rapporten kommer att beaktas i samband med remisshanteringen samt kan komma att påverka slutversionen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

I inledningen av uppdraget ska vi att genomföra en insamling av data och kommer att be er om:

  1. Insamling av styrande dokument (beskrivning av Kommunal hälso- och sjukvård) och rutiner/riktlinjer kring inskrivningskriterier i den kommunala hälso- och sjukvården.
  2. Ställa öppna frågor kring primärvårdsuppdraget i HSL 13a.

Vi erbjuder nu fyra tillfällen för information kring det länsgemensamma uppdraget samt möjlighet att ställa frågor inför insamling av styrande dokument samt enkätfrågorna kring primärvårdsuppdraget i kommunerna.

Målgrupp: Tjänstepersoner inom kommunerna som är intresserade av det länsgemensamma uppdraget gällande primärvårdsuppdraget samt särskilt till de personer som ska bida till insamlingen av styrande dokument och ska besvara enkätfrågorna kring kommunernas primärvårdsuppdrag.

Datum och anmälan:


Senast publicerad