VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Webbenkät för att kartlägga HUR kommunerna vill att den fortsatta processen kring Hälso- och sjukvårdsavtalet och Färdplanen ska vara

Målet med enkäten är att ge en samlad bild av hur kommunerna i Västra Götaland vill att den fortsatta processen ska genomföras. Sista svarsdag är 16 december 2022.

Vi står i ett vägval där vi under de tre senaste åren genomfört en revidering av nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal och av lagstadgade överenskommelser. Vi har även tagit fram ett förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. Under 2022 har beslutsprocess pågått hos samtliga parter. Samsyn har inte uppnåtts på kommunsidan. VästKoms styrelse har därför beslutat att ställa frågan till samtliga kommuner i Västra Götaland kring hur kommunerna vill att den fortsatta processen ska se ut.

Det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet löper vidare tills annat beslut är fattat. Giltighetstiden för tre av fyra lagstadgade överenskommelser löper på då de följer hälso- och sjukvårdsavtalet. Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hanteras under hösten via Politiskt samrådsorgan (SRO) med förslag om förlängd giltighetstid.

Då Färdplanen är en strategi, inte ett avtal har jurist inom både VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) bedömt att arbetet kan fortgå och att Färdplanen kan träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Till färdplanen kopplas ett utvecklingsarbete där det idag finns ett flertal utvecklingsområden identifierade och arbetet är påbörjat.

Syftet med enkäten är:

  • att kartlägga kommunernas åsikter kring fortsatt process av hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser.
  • att kartlägga synpunkter kring fortsatt arbete med Färdplan och identifierade utvecklingsområden.

Målgrupp

Enkäten vänder sig till tjänstepersonerna inom kommunerna och ska besvaras med ett svar per kommun. Målet med enkäten är att ge en samlad bild av hur kommunerna i Västra Götaland vill att den fortsatta processen ska genomföras.

Hantering av svar

En sammanställning av enkätsvar ska redovisas för VästKoms styrelse och ligga till grund för dialog med Västra Götalandsregionen om fortsatt process.

Västkom kommunicerar sammanställningen via kommunalförbunden till kommunerna.

Kontakt vid frågor

Malin Swärd, malin.sward@vastkom.se
Angela Olausson, angela.olausson@vastkom.se

Sista dag att besvara enkäten är fredagen den 16 december 2022.

 Hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser
Varje kommun anger vilket av de två alternativen som man förordar och svarar på följdfrågorna till valt alternativ.

Vi förordar att * (obligatorisk)


Vi förordar att


A.1 Ska arbetet utgå från inkomna synpunkter från remissvar?


Svara på den här frågan om ni har valt alternativ A ovan (Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser bearbetas vidare)

A.1 Ska arbetet utgå från inkomna synpunkter från remissvar?


A.2 Ska nya synpunkter hämtas in? * (obligatorisk)


Svara på den här frågan om ni har valt alternativ A ovan (Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser bearbetas vidare)

A.2 Ska nya synpunkter hämtas in?


A.2 Om Ja, hur? Det går att välja flera


A.2 Om Ja, hur? Det går att välja flera


Svara på den här frågan om ni har valt alternativ A ovan (Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser bearbetas vidare)

B.1 Finns synpunkter på genomförande?


Svara på den här frågan om ni valt alternativ B ovan (Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser tas fram)

B.1 Finns synpunkter på genomförande?


B.1 Om Ja, hur? Det går att välja flera


B.1 Om Ja, hur? Det går att välja flera


Svara på den här frågan om ni valt alternativ B ovan (Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser tas fram)


Svara på den här frågan om ni valt alternativ B ovan (Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser tas fram)

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Lämna synpunkter på fortsatt arbete med Färdplan och identifierade utvecklingsområden.

Har ni synpunkter på hur det fortsatta arbetet med den länsgemensamma Färdplanen och identifierade utvecklingsområden ska genomföras då inte alla ställt sig bakom färdplanen som helhet?


Har ni synpunkter på hur det fortsatta arbetet med den länsgemensamma Färdplanen och identifierade utvecklingsområden ska genomföras då inte alla ställt sig bakom färdplanen som helhet?
Hantering av personuppgifter


I samband med den här enkäten hanterar vi personuppgifter. Informationen du lämnar kommer endast att användas i det specika arbetet och sedan tas bort.

Hantering av personuppgifter

Senast publicerad