VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Naturbruksutbildningar

I naturbruksskolorna i Västra Götaland utbildas framtidens naturbrukare inom bland annat ridning, häst- och travsport, lantbruk, trädgård, trädgårdsdesign, djurvård, skogsvård, biologi, jakt och viltvård, arbete med hundar, miljö, naturguidning och naturvetenskap.

Naturbruksutbildningarna finns på gymnasienivå och som vuxenutbildningar i form av kortkurser och Yh-utbildningar.

De gröna näringarna är en stor och växande arbetsmarknad. Cirka 400 personer med gymnasiekompetens inom lantbruk och skog behövs årligen bara i Västra Götaland. Trädgårdsnäringen behöver nationellt 2500 medarbetare årligen.

Djurnäringen utvecklas explosionsartat med alltifrån träning av hundar till stöd inom sjukvården, djurparker som behöver dressera djuren för att kunna behandla sjukdomar, till träning mot tävling eller verksamhet inom den professionella hästnäringen.

Samverkansavtal med VGR om att driva naturbruksgymnasierna

Ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning i Västra Götaland har godkänts av samtliga kommuner och av Västra Götalandsregionen. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2019 och löper under fyra år. Det kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR.

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
Skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är
folkbokförda i kommunen.

Avtalet innebär vidare att kommunerna och VGR tillsammans finansierar NB-programmet vid VGR:s naturbruksskolor. Kommunerna kan också själva eller tillsammans med annan huvudman anordna NB-programmet.

En gemensam samverkansstruktur etableras också, med en politisk samrådsgrupp och ett ledningsråd med tjänstemän, vilket kommer att ge kommunerna god insyn och möjligheter att påverka hur verksamheten utvecklas.

Verksamheten kommer att bedrivas som en egen ekonomisk resultatenhet inom VGR med transparens och öppenhet som följd.

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram.
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.

Senast publicerad