VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kunskapsstyrning i samverkan inom psykisk hälsa

Inom ramen för kunskapsstyrning i samverkan och det interimistiska kunskapsråd som startats har tjänstepersoner från kommunsidan utsetts för att ingå i arbetsgrupper inom programområdet psykisk hälsa.

Under hösten har underlag för att rekrytera tjänstepersoner till arbetsgrupper varit ute hos kommunerna i Västra Götaland och Halland. Det handlar om såväl nationella som regionala arbetsgrupper inom ångest och depression, skadligt bruk och beroende, adhd och självskada.

I nuläget har två områden bemannats. Andreas Ericsson har tackat ja till att ingå i den nationella arbetsgruppen (NAG) för skadligt bruk och beroende men även i den regionala arbetsgruppen (RPO) inom samma område. Andreas är socionom och arbetar som planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, inom området IFO-FH med särskilt fokus på missbruk och beroende samt samsjuklighet. Andreas är kunnig inom området och har tidigare arbetat praktiskt inom beroendevården, som inspektör på IVO samt med tillsyn på Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Han har också god överblick över pågående utveckling inom området.

Maria Gunneflo har tackat ja till att ingå i NAG och RPT ångest och depression. Utbildad pedagog och beteendevetare med huvudämne socialpsykologi och utbildad handledare. Maria arbetar idag som handledare i utvecklingsprocesser för professionalisering och kompetensutveckling av pedagoger inom barn och skola i Lidköpings kommun. Hon har bland annat varit processledare i framtagandet och utvecklingen av stödmaterial för förskolans och skolans åtgärdande, förebyggande och främjande arbete med psykisk hälsa (och inåtvända och utåtvända psykiska problem bland skolbarn). Ett arbete som fått nationell uppmärksamhet.

Sedan tidigare finns Cecilia Axelsson med i NAG schizofreni. Cecilia är i grunden socionom och arbetar som planeringsledare på Göteborgsregionens kommunalförbund. Hon har god kunskap inom funktionshinderområdet och med sin bakgrund som processledare i delregional vårdsamverkan är hon väl förtrogen med länets samverkansstrukturer.

Arbetet ska resultera i en god och jämlik vård och omsorg i hela landet och som utgår från evidens och bästa tillgängliga kunskap. Inom psykisk hälsa tas vård- och insatsprogram (VIP) och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fram - läs mer här Länk till annan webbplats..

Det återstår att hitta tjänstepersoner som vill delta i NAG för adhd och självskada. Om du är intresserad är du välkommen att kontakta mig eller någon på ditt kommunalförbund för mer information.

Läs mer om det interimistiska kunskapsrådet här:

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/kunskapsstyrning/ Länk till annan webbplats.

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Välfärdsutveckling, VästKom och processledare för kunskapsrådet

Senast publicerad