VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik i samverkan

Samarbete idag

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har initierat ett uppdrag med syfte att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare. En nyckelfaktor i detta är att etablera samverkan mellan kommunerna och regionen kring digitala hjälpmedel, för att skapa största möjliga nytta för invånaren och huvudmännen.

Målet med uppdraget är att ta fram ett underlag som beskriver hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen.

Uppdragets omfång rör digitala hjälpmedel (välfärdsteknik) som används inom den regionala och/eller den kommunala verksamheten inom det som klassas tillhöra hälso- och sjukvården, men även det som ingår inom socialtjänsten. Underlaget ska beskriva om och isåfall hur hjälpmedelscentralen kan förse denna typ av produkter på ett jämlikt sätt till de berörda huvudmännen och invånarna oavsett vart man verkar eller lever i Västra Götaland.
Uppdraget är avgränsat mot det som rör informationssäkerhet, datahantering och kostnadsfördelning.

Metodiken som används för insamlingen av underlag är löpande intervjuer med medarbetare och chefer inom regionala, privata och kommunala verksamheter samt intervjuer med nationella experter, andra regioner, brukar och patientorganisationer. Som komplement till detta görs granskningar av rapporter, statistik och interna dokument.
Analysarbetet görs av projektledarna och stöds av täta avstämningar med styrgrupp och projektgrupp.

Ansvarig för uppdraget är VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström och VGRs Digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Styrgrupp:
Ann-Charlotte Järnström, VD VästKom
Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör VGR
Jan Eriksson, Servicedirektör VGR
Carina Helgesson Björk, Intraservice Göteborgs stad
Peter Häyhänen, Programledning FVM
Karl Fors, Enhetschef Digital verksamhetsutveckling VästKom
Peter Amundin, Läkemedels och hjälpmedelschef VGR
Johnie Berntsson, Avdelningschef vårdens digitalisering VGR
Annelie Bjerde, Enhetschef Välfärdsutveckling VästKom
Lars Loftäng, Avdelningschef koncerninköp VGR

Projektledare:
Adam Krantz, VästKom
Emma Övelius, VGR
Christofer Montell, VGR

Projektgrupp:
Under tillsättning!

Historik

VästKom har bedrivit ett flertal initiativ inom området de senaste åren varav det senaste var System och implementeringsstöd för välfärdsteknik (SIV). SIV har nu avvecklats till förmån för ”Välfärdsteknik i samverkan” som har ett större fokus på existerande strukturer och i tät samverkan med VGR.

Här nedan kan du läsa mer om SIV och andra tidigare projekt inom området:

SIV - System- och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik - VästKom (vastkom.se) Länk till annan webbplats.

Förstudie 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygg Hemma med digital teknik -samordna drift? - VästKom (vastkom.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad