VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bakgrund 2015-2022

Här är historiken från behov till beslut om Millennium och kommunernas avrop av de kommunala optionerna i maj 2020.

Hösten 2014 inledde Västra Götalandsregionen, VGR, ett samarbete med Region Stockholm (då Stockholms Läns Landsting) och Region Skåne för att göra en gemensam upphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö kallat 3R.

I början av 2015 fick kommunerna information om samarbetet som kallades "3R - Framtidens vårdinformationsmiljö", 3R/FVM. LISA-gruppen, Ledning i samverkan, och i SITIV, styrgrupp IT i väst, informerade kommunerna.

För att möjliggöra en sammanhållen/sömlös, tillgänglig, säker och jämlik vård initierade kommunerna via sina kommunalförbund och VästKom ett samarbete med 3R/FVM.

Så här växte processen fram

2015
 • Förstudie 3R/FVM ur ett kommunperspektiv
 • Nulägesbeskrivning 3R ur ett kommunperspektiv
2016
 • Avsiktsförklaring 3R/FVM och 108K, 108 kommuner
 • Samverkansarkitektur
 • Beslut VGR genomför upphandling i egen regi. Programmet övergick från att vara del av 3R/FVM till att bli Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra Götalandsregionens regi. Samarbetet i 108K upphörde.
 • Respektive kommun beslutade att ge VGR uppdrag att upphandla för deras räkning med ett optionsalternativ.
2017
 • VGR beslutade att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens
 • Respektive kommun beslutade att ge VGR uppdrag att upphandla för deras räkning i en ny upphandling. Denna gång med tre optionsalternativ.
 • Beslut politisk styrgrupp FVM, för Programdirektiv 3R FVM Länk till annan webbplats. ska kvarstå som direktiv även för det regionala programmet.
 • Avsiktsförklaring mellan VGR och VästKom rörande FVM
2018
 • SSVIT beslutade om att initiera arbete med ny kraftsamling för digitaliseringsarbetet i länet.
 • VästKoms styrelse beslutade om Digitaliseringssatsning "Kraftsamling vård och omsorg/VGR 2019-2020” en inriktning med resursförstärkning.
 • VGR och 49 kommuner beslutade att tilldela Cerner Sverige AB
2019
 • Erbjudande 1 - att avropa optioner skickades till kommunerna, funktionell beskrivning
 • VästKoms styrelse beslutar om projektdirektiv Kommun-FVM
 • Erbjudande 2 - Drift och förvaltningsavtal för Millennium
 • Cerner kan inte leverera i tid och tidplanen revideras.
 • VästKoms arbetsutskott beslutade att bjuda in VGR:s politiker till dialog.
 • Beslut om ny tidplan
 • Komplettering erbjudande, uppdaterade uppskattade kostnader. Beslut att 30 april är sista dag för kommuner att avropa optioner
2020
 • SSVIT beslutade Projektplan Kommun-FVM
 • Komplettering erbjudande, uppdaterat pris för drift och förvaltning till VGR.
 • SSVIT beslutade modell för rekrytering, kostnadsfördelning, verksamhetsexperter, implementeringsersättning
 • SSVIT godkänner instruktion för kommunernas Lokala ImplementeringsProjekt, LIP.
 • Samtliga 49 kommuner i länet har avropat option 1 Informationsutbyte mellan vårdgivare, 14 kommuner har avropat option 2 elevhälsa och 9 kommuner har avropat option 3 kommunal hälso- och sjukvård
2022
 • Option 2 och 3 antas läggas ner för kommunerna
 • Nytt avtal mellan Cerner och kommunerna är på plats. Option 1 informationsutbyte är kvar i detta avtal

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se