VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Projekt - KLISTER

Genomförda uppdrag och projekt

Projketavslut

Projekt KLISTER är avslutat. SSVIT godkände slutrapporten i februari. Slutrapporten hittar du nedan. Slutrapporten innehåller en sammanställning av resultatet för de kommuner som deltog i projektet. På en 4-gradig skala uppnådde de medverkande kommunerna ett snitt på 1,2 där 2 är en acceptabel nivå.

Varje kommun har även fått en kommunrapport med resultatet för specifik kommun. Varje kommun har erbjudits och genomfört ett avslutande möte för att gå igenom kommunens resultat och diskutera vilka vidare aktiviteter som rapporten rekomenderar. 

Dokument

Slutrapport och presentation

Delmål

Ta fram ett arbetssätt för genomförande av GAP-analys.

Genomföra en pilot av GAP-analys på 15 kommuner.

Utifrån genomförd pilot presentera ett nuläge för kommunerna i VGK gällande arbetet med informationssäkerhet.

Bakgrund

Att genomföra en GAP-analys enligt MSBs metodstöd ses av många kommuner som svårt och i vissa fall som oövervinnerligt. Det leder till att få kommuner genomför en GAP-analys som i sin tur gör att kommunerna ej kommer igång med ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i sina verksamheter och man inför där med ej något ledningssystem för informationssäkerhet.

Därav har SSVIT beviljat finansiering till att ta fram ett metod- och enklare IT-stöd anpassat för kommuner för att genomföra en GAP-analys för informationssäkerhet. Arbetet görs tillsammans med Högskolan i Skövde. 

Syfte - varför gör vi detta? 

Genom att ta fram ett metodstöde för GAP-analys anpassat för kommuner ska fler kommuner genomföra en GAP-analys. GAP-analysen ger svar på vart kommunens visar hur kommunens informationssäkerhet står sig i förhållande till behovet och rådande standarder (ISO27000-serien) för området. Med hjälp av denna bild ska fler kommuner fatta beslut om att införa ett Ledningssystem för informationssäkerhet.

Mål

Målet är att kommunen efter med hjälp av metodstödet genomförd GAP-analys ska få svar på:

  • om redan inför skydd är i tillräcklig omfattning
  • kvaliteten på det säkerhetsarbete som idag bedrivs
  • om styrkor och svagheter i skyddet av information

Kommunen får på så sätt en ögonblicksbild på nivån av det informationssäkerhetsarbete som bedrivs i kommunen och ger ett underlag  för resterande arbete med att införa ledningssystemet.

Tanken är att metodstödet ska vara så enkelt att använda så att kommunerna själva ska kunna genomföra GAP-analysen alternativ så bistår en eSamordnare i detta arbete.

Genomförande

Att ta fram metod- och IT-stöd för genomförande av GAP-analys anpassat för kommuner kommer att göras av Högskolan i Skövde. Framtagen metodstöd kommer sedan att testas i ett pilot i 15 kommuner. Arbetet kommer ske i projektform.

Tidplan

Mars - december 2015

Del 1
Mars - maj, projektuppstart,framtagande av metod och dess IT-stöd samt planering av pilot.

Del 2
Augusti - oktober, pilotgenomförande i 15 kommuner i Västra Götaland.

Del 3
November - december, förbättring av metod och IT-stöd utifrån pilot, utvärdering och projektavslut.

Styrgrupp

Eva Söderström, Bitr.professor i datavetenskap Högskolan i Skövde
Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef Göteborgs Stad
Jeanna Thorslund, samordnare Informationssäkerhet SKL
Per Augustsson, IT-chef Falköpings kommun

Arbetsgrupp
Rose-Mharie Åhlfeldt (projektledare), Högskolan i Skövde   
Eva Söderström, Högskolan i Skövde  
Joeri van Laere, Högskolan i Skövde   
Christian Lennerholt Högskolan i Skövde   
Marcus Nohlberg, Högskolan i Skövde  
Maria Nilsson, e-samordnare Skaraborgs kommunalförbund och VästKom

Referensgrupp
Berith Lindell, IT-sekreterare Uddevalla kommun
Christian Bonfré, IT-chef Svennljunga kommun
Jimmy Palmqvist, IT-utvecklare Skövde kommun
Göran Persson, IT-chef Mölndal kommun
Per Ahlström, Säkerhetssamordnare MTG-kommunerna

Fler personer är pågång in i gruppen. 

Pilotkommuner

Se karta nedanAKTUELLT

Senast publicerad