VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nuläge

Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM, lämnar varje månad en rapport till programmet FVM. Här kan du följa status.

På webben Vårdskiftet finns lägesrapporter från programmet FVMlänk till annan webbplats i stort.


Summering mars

Arbetet med att designa option 1 har fortgått men verksamhetsexperterna upplever inte att de har inte hunnit så långt som de har hoppats på. Dessutom kvarstår utmaningen att synkronisera arbetet med övriga arbetsströmmar. Under mars har fokus från VGR på samarbetet med kommuner och privata vårdgivare ökat vilket förhoppningsvis kommer att gynna hela programmet. Programledningen har gett alla projekt i uppgift att fundera över vilka utmaningar som finns med kommuner och privata vårdgivares deltagande samt vad varje projekt kan bidra med på bästa sätt. Alla parter uttrycker ödmjukhet inför att komplexiteten inte kunde överblickas i sin helhet tidigare utan lärandet pågår ständigt och samverkan är väsentligt för att lyckas nå det bärande syftet - invånaren i fokus från barnet i magen till sista andetaget. Kommunikation externt och internt har varit en viktig fråga under mars, VGR:s intranät har bara motsvarighet i Västkoms externa webb, hur når vi gemensamt ut och med vilken information har varit en fråga. Det finns också en ökad förståelse för att FVM-programmet behöver vara tydliga med såväl vem som är avsändare som vem som är mottagare då det finns flera huvudmän inom programmet.

Planering april

En förhoppning är att samplaneringen mellan parterna kan öka och därmed möjligheten att framgångsrikt lyckas med såväl planering som resursallokering och genomförande. Fler representanter från kommunkollektivet i olika expertroller efterfrågas till olika arbetsgrupper. Det handlar om komplexa frågor som behöver lösas i anslutning till design men också till framtida support och förvaltning. Representanter för Västkom och Kommun-FVM möter Kommunalförbunden med kommunchefer, socialchefer/vård och omsorg samt skolchefer för att föra dialog om Implementeringsansvarigas viktiga roll samt vad omfattningen av informationsöverföring inom ramen för Option 1 har för betydelse och får för konsekvenser för kommunkollektivet. Det finns önskemål att arbeta närmare åtminstone någon kommun för att kunna testa viss teknik och funktionalitet. Det finns flera kommuner som ställts sig positiva till att agera piloter. Både engagemanget och viljan att bidra är stort!


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084