VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nuläge

Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM, lämnar varje månad en rapport till programmet FVM. Här kan du följa status.

På webben Vårdskiftet finns lägesrapporter från programmet FVMlänk till annan webbplats i stort.

Summering februari

Det FVM-gemensamma arbetet kräver kommunal representation i många olika arbetsgrupper på så väl strategisk som operativ nivå. Nya representanter allokeras kontinuerligt och under februari har det skett en förstärkning med de första representanterna för dataskyddsombud, juridik och informationssäkerhetsfrågor.

Rollen som implementeringsansvarig i respektive kommun blir allt mer framträdande och väsentlig då all information från FVM-programmet via Kommun-FVM riktas till Implementeringsansvarig som kommunikationsnod och samordnare i respektive kommun. Rollen har i uppgift att säkerställa att den egna kommunen förbereds på bästa sätt i samverkan med övriga 48 kommuner och med stöd av projektet Kommun-FVM. Strategiska och operativa möten genomförs varannan vecka.

Samarbetet runt hur utbildningen ska genomföras börjar ta form där de olika rollerna med Millenniumutbildare och -coacher för kommunernas del kan bestå av samma personer. Det underlättar upplägget som annars skulle vara väldigt krävande.

Arbetet med design av Option 1 fortgår och i SoKI (standardisering och klinisk ledning) projektledning finns nu också processanalytikern Linn Wallér på plats för att säkra framdriften för kommunerna.

Framdriften i projektet Kommun-FVM är fortsatt oviss, design option 1 = informationsutbyte mellan vårdgivare är försenad ca tre månader. Designarbetet förväntas vara färdigställt under kvartal två 2021. Det får stora tidsmässiga konsekvenser för anpassning exv. tekniska förutsättningar i de mottagande kommunerna då informationen enligt Cerners modell uppkommer i designprocessen. Projekten infrastruktur/integration har börjat titta på vad som krävs. Konsekvensbeskrivning av senareläggning har lämnats in till FVM-programmet som Ändringsbegäran nr 14.

Arbetet med option 2 och 3 har inte startat, plan ska levereras från leverantören. Cerner bedömningen att det saknas förutsättningar för leverans till etapp 1 enligt ursprunglig plan. 

Det finns risk och issues kopplat till integrationer och publicerad app som en förutsättning för kommuner som ska arbeta med Millennium.

Planering mars

Under mars kommer kommunikationsinsatserna och samverkan runt kommunikationsinsatser att prioriteras för att öka förståelsen inom kommunerna för FVM-programmet i sin helhet.

  • Vad får det för konsekvenser, vad kan vi överblicka så här långt?

Samarbetet med externa intressenter som ansvarar för privata vårdgivare och utgör ett stöd till kommunerna fortskrider. Deras arbete med generisk plan som stöd för privata vårdgivare följs för att se om arbetet kan återanvändas för kommunerna.

Under mars månad genomförs en validiering av de designströmmar som främst VGR har arbetat inom, de kommunala verksamhetsexperterna kommer att delta i och i viss mån följa arbetet som sen under återstående veckor 11-15 ska synkroniseras med kommunernas design.

Arbetet rörande tekniska förutsättningar fortgår och fokus ligger bland annat på att säkerställa att den lösning som är tänkt för kommunerna kommer att fungera tillräckligt bra med in- och uthopp mellan systemen.


Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084