VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM i kommunerna

I Västra Götalandsregionens avtal med Cerner om det nya IT-stödet Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig. Det förenklar invånarens resa genom vården och underlättar samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa.

Vad innebär en regiongemensam vårdinformationsmiljö i min kommun?

Det finns tre olika optioner som din kommun har beslutat om:

Option 1. Informationsutbyte mellan vårdgivare

Option 2. Journalsystem för elevhälsa

Option 3. Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ansvarar för sitt lokala införandeprojekt:

  • leda införandet av IT-stödet Millennium i den egna organisationen
  • säkra plan för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa standardiserade processer och tillhörande arbetssätt
  • ansvara för den förändringsprocess som är nödvändig och som krävs för att realisera nyttan av den nya vårdinformationsmiljön
  • utbilda samtliga medarbetare i Millennium
  • säkra intressenthantering och kommunikation
  • delta, bidra och avsätta tid i regiongemensam samordning

Varje kommun har utsett en person som är implementeringsansvarig, se lista. Här kan du läsa mer om ansvar och roller i kommunernas lokala införandeprojekt.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084