VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

IT-stöd för kommunal hälso - och sjukvård

Option 3 omfattar ett IT-stöd och ett journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård som är gemensamt med Västra Götalandsregionen. Nio kommuner har valt denna option.

Information om en patient kommer finnas åtkomlig för alla som har behov och behörighet till den oavsett om det är VGR eller kommunen som skapat den. Varje invånare kommer ha en journal, en plan och en läkemedelslista.

Vid avropet från VGRs avtal med Cerner i maj 2020 kunde kommunerna välja att avropa en, två eller tre optioner. Leverantören Cerner har lovat att kunna leverera nedanstående funktioner enligt svar på kravställan i upphandlingen. På VGRs webb Vårdgivarwebben kan du ta del av Cerners beskrivning av funktionalitet för de kommunala optionerna Länk till annan webbplats..

Funktionalitet:

Idag ägnar hälso- och sjukvårdspersonal mycket av sin arbetstid åt att söka information om patienter hos andra vårdgivare. Funktionerna i option 3 gör det möjligt att få en samlad bild och en koordinerad plan som alla inblandade aktörer har tillgång till, även patienten själv.

Informationen blir alltså åtkomlig för alla som har behov och behörighet till den – alla kan se patientens läkemedelslista och alla kan se patientens olika vårdkontakter. Utförda åtgärder i hemsjukvården dokumenteras direkt i en mobil lösning på plats hemma hos patienten. Om patienten åker in akut till sjukhuset finns patientinformationen tillgänglig direkt för nästa vårdgivare i kedjan.

Bild över vilka funktioner som Millennium innehåller
 • Journal-och verksamhetssystem för kommunal hälso-och sjukvård
 • System för att vård-och omsorgspersonal ska kunna utföra hälso-och sjukvårdsaktiviteter på delegering och instruktion
 • Stöd för den kommunala hälso- och sjukvårdens processer, både interna och de som är gemensamma med andra vårdgivare
 • Tillgång till all information om den enskilde, styrt av behov och behörighet
 • En samlad bild och en koordinerad plan för patienten, då alla inblandade aktörer inklusive patienten själv har tillgång till, kan dokumentera och följa upp
 • Beslutstöd med formulär, checklistor och mallar för bedömningar som genererar förslag på åtgärder
 • Skapa vårdbegäran med hjälp och stöd av beslutsstöd
 • Stöd för att se aktuell status på inskrivna patienter för planering och dokumentation av dagens uppgifter

Film med patientcase, 53 minuter (juni 2019)

I leverantören Cerners film om option 3 kommunal hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats. visas hur den enskilde görs mer delaktig i sin egen vård och hälsa genom tillgång till information och möjlighet att bidra med information. Filmen visar också hur personalens dagliga arbete och samverkan med andra aktörer förenklas och effektiviseras genom standardisering av processer, beslutsstöd och kunskapsstöd.

Vi följer Svea, en 89-årig kvinna med kroniska sjukdomar. Vid ett besök i primärvården görs bedömningen att Svea behöver hemsjukvård och en vårdbegäran skrivs. Kommunen träffar Svea och skriver in henne i hemsjukvården. Vi ser hur en sjuksköterska från den kommunala hemsjukvården gör ett hembesök och dokumenterar sina åtgärder.

Senare då Svea fallit och man misstänker en höftfraktur, skickas hon in till akutmottagningen. Hon blir opererad och vi får se hur olika aktörer samverkar runt planeringen inför hemgång och att alla berörda har tillgång till information vid hemgången från sjukhuset.

 • Vårdbegäran - scrolla till 7.37 in i filmen ovan
 • Hemsjukvård - 10.40 in i filmen
 • Akutmottagning - 32.06
 • Vårdavdelning på sjukhuset - 36.14
 • Hemsjukvård - 39:17
 • Uppföljning/rapporter - 48.10-51.08

OBS! Filmen ovan visar Millennium före anpassning av systemet för Västra Götalandsregionen, dess privata vårdgivare och kommunerna i länet. Arbete startar efter sommaren med design vad gäller funktionalitet, vyer och konfiguration utifrån användarnas arbetsprocesser.

Senast publicerad