VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Journalsystem för elevhälsa

14 kommuner och Västra Götalandsregionens gymnasieskolor har valt option 2, elevhälsa. Syftet är att skapa en gemensam samarbetsyta för elevhälsoteamet, men också för eleven och dess vårdnadshavare.

Funktionerna ger stöd för ett gemensamt arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandade aktörer runt eleven som t ex elevhälsa, vårdcentral, habilitering och sjukhus. Det kommer att finnas en journal, en plan och en läkemedelslista för varje barn.

Vid avropet från VGRs avtal med Cerner i maj 2020 kunde kommunerna välja att avropa en, två eller tre optioner. Leverantören Cerner har lovat att kunna leverera nedanstående funktioner enligt svar på kravställan i upphandlingen. På VGRs webb Vårdgivarwebben kan du ta del av Cerners beskrivning av funktionalitet för de kommunala optionernalänk till annan webbplats.

Kort om option 2:

En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda aktörer. Med option 2 får kommunens elevhälsa, den medicinska insatsen som omfattar skolläkare och skolsköterska och den icke medicinska insatsen som omfattar rektor, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog med flera, en gemensam journal där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga.

 • Journal- och uppföljningssystem för elevhälsans medicinska insats.
 • Journal- och uppföljningssystem för elevhälsans icke-medicinska insats och förskolans särskilda stöd.
 • Elevakt -Dokumentations- och uppföljningssystem för enskild elev som omfattar dokumentation rörande både de medicinska och de icke-medicinska insatserna inom elevhälsan, i vilken samtliga elevhälsans professioner kan dokumentera i.

Journalsystem för elevhälsa innebär också att elevhälsan får stöd i sitt uppdrag att arbeta med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå och ger också stöd i hur verksamheten kan följas upp. Funktionerna stödjer verksamheten med:

 • Gemensam journal med standardiserade arbetssätt och dokumentation, möjlighet se anteckningar från tidigare kontakter med elevhälsan, elevens medicinska insatser samt vårdgivare inom VGR 
 • Inga pappersrekvisitioner av journaler från skolsköterska
 • Tillväxtdata och uppgifter om vaccinationer är tillgängliga i systemet
 • Patientuppgifter om vilken skola barnet går på, hälsoenkäten som vårdnadshavare fyllt i och information om egenvård på skoltid är tillgängliga i systemet
 • Möjlighet till uppföljning och rapporter

Film om patientcase utifrån option 2, 49 minuter (juni 2019)

I leverantören Cerners film om option 1 + option 2 elevhälsa får vi följa 11-åriga Gretalänk till annan webbplats. Hon blir kallad till hälsosamtal i årskurs 4 där det framgår att hon inte mår så bra och inte trivs i skolan. Greta får därför träffa olika professioner i elevhälsoteamet och det upprättas ett åtgärdsprogram.

Den andra delen av filmen handlar om elevhälsans uppdrag. Där får vi se skolsköterskans förberedelser, till exempel inför det nya läsåret samt hur hon planerar och kallar till vaccination. Vi ser också hur man dokumenterar genomförda gruppaktiviteter och hur man kan följa upp verksamheten.

 • Hälsobesök hos skolsköterska - scrolla till 7.50 in i filmen ovan
 • Kuratorsbesök - 30.00 in i filmen
 • Elevhälsoärende - 33.27
 • Förberedelser inför ett nytt läsår - 39.05
 • Vaccination - 40.30
 • Gruppinformation - 43.03
 • Uppföljning - 46.33

OBS! Filmen ovan visar Millennium före anpassning av systemet för Västra Götalandsregionen, dess privata vårdgivare och kommunerna i länet. Arbetet pågår nu med design vad gäller funktionalitet, vyer och konfiguration utifrån användarnas arbetsprocesser.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084