VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

IT-stöd för elevhälsa

Option 2 omfattar både ett IT-stöd för elevhälsan och ett journalsystem. Syftet är att skapa en gemensam samarbetsyta för såväl elevhälsoteamet som för eleven och dess vårdnadshavare. De som ingår är 14 kommuner och Västra Götalandsregionens gymnasieskolor. 

Funktionerna ger stöd för ett gemensamt arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandade aktörer runt eleven som t ex elevhälsa, vårdcentral, habilitering och sjukhus.

Vid avropet från VGRs avtal med Cerner i maj 2020 kunde kommunerna välja att avropa en, två eller tre optioner. Leverantören Cerner har lovat att kunna leverera nedanstående funktioner enligt svar på kravställan i upphandlingen. På VGRs webb Vårdgivarwebben kan du ta del av Cerners beskrivning av funktionalitet för de kommunala optionerna Länk till annan webbplats..

Funktionalitet:

Elevhälsa funktionalitet

En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda aktörer. Med option 2 får kommunens elevhälsa, den medicinska insatsen som omfattar skolläkare och skolsköterska och den icke medicinska insatsen som omfattar rektor, specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog med flera, ett gemensamt IT-stöd för elevhälsan och en gemensam journal där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga.

Elevhälsoteam kommer att få en gemensam samarbetsyta. Den blir ett stöd för gemensamt arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandade aktörer, inom såväl som utanför skolan. Sammanhållen journalföring ger tillgång till all information om en elev, oavsett den är skapad vid en vårdkontakt i Västra Götalandsregionen (VGR) eller inom elevhälsan.

 • Elevhälsoteamet får förenklad kommunikation inom den egna verksamheten, med andra kommuner och VGR.
 • Skolsköterskors arbete underlättas bland annat vid förberedelser inför ett nytt läsår och vid kallelser till vaccinationer.
 • Millennium kan användas som stöd för uppföljning av verksamheten.

Journalsystem för elevhälsa innebär också att elevhälsan får stöd i sitt uppdrag att arbeta med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå och ger också stöd i hur verksamheten kan följas upp. Funktionerna stödjer verksamheten med:

 • Gemensam journal med standardiserade arbetssätt och dokumentation, möjlighet se anteckningar från tidigare kontakter med elevhälsan, elevens medicinska insatser samt vårdgivare inom VGR 
 • Inga pappersrekvisitioner av journaler från skolsköterska
 • Tillväxtdata och uppgifter om vaccinationer är tillgängliga i systemet
 • Patientuppgifter om vilken skola barnet går på, hälsoenkäten som vårdnadshavare fyllt i och information om egenvård på skoltid är tillgängliga i systemet
 • Möjlighet till uppföljning och rapporter

Film om patientcase, 49 minuter (juni 2019)

I leverantören Cerners film om option 2 elevhälsa får vi följa 11-åriga Greta Länk till annan webbplats.. Hon blir kallad till hälsosamtal i årskurs 4 där det framgår att hon inte mår så bra och inte trivs i skolan. Greta får därför träffa olika professioner i elevhälsoteamet och det upprättas ett åtgärdsprogram.

Den andra delen av filmen handlar om elevhälsans uppdrag. Där får vi se skolsköterskans förberedelser, till exempel inför det nya läsåret samt hur hon planerar och kallar till vaccination. Vi ser också hur man dokumenterar genomförda gruppaktiviteter och hur man kan följa upp verksamheten.

 • Hälsobesök hos skolsköterska - scrolla till 7.50 in i filmen ovan
 • Kuratorsbesök - 30.00 in i filmen
 • Elevhälsoärende - 33.27
 • Förberedelser inför ett nytt läsår - 39.05
 • Vaccination - 40.30
 • Gruppinformation - 43.03
 • Uppföljning - 46.33

OBS! Filmen ovan visar Millennium före anpassning av systemet för Västra Götalandsregionen, dess privata vårdgivare och kommunerna i länet. Arbetet pågår med design vad gäller funktionalitet, vyer och konfiguration utifrån användarnas arbetsprocesser.

Senast publicerad