VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hösten 2022 nystartar programmet FVM med fokus på att utveckla Informationsutbyte mellan vårdgivare, Option 1

I dagsläget finns det svårigheter att få till en sammanhållen och säker hälso- och sjukvård för invånare. Information mellan vårdgivare delas till stor del i pappersform genom fax eller post, i mottagande system scannas eller korrigeras dokumenten manuellt. Bristen på realtidsuppdaterad information kring patienten riskerar patientsäkerheten samtidigt som det medför merarbete.

Samtliga 49 kommuner i Västra Götaland har avropat Option 1 för att kunna utbyta information med varandra, VGR och privata vårdgivare.

Utvecklingsarbetet kommer att innebära en standardisering av vårdprocesser inom och mellan kommuner och i samverkan med VGR.Standardisering innebär att många kommuner behöver att anpassa och justera sitt arbetssätt, sina processer och kanske sitt förhållningssätt för att det ska fungera gemensamt.

Syftet är att underlätta för invånaren samt förbättra och förenkla.

Vill du bidra?

Har du någon medarbetare i din stab som har kompetens och förmågan att bidra som du vill nominera?

Arbetet som Verksamhetsexpert

Du kommer att ingå i ett team med verksamhetsexperter med representation både från kommunal hälso- och sjukvård, myndighetsutövning och utförarverksamhet, samt systemförvaltning.

Introduktion till Projektet SIOP

Leveranserna till kommunerna är samlat i ett eget projekt - Standardisering och Innehåll i optionerna - SIOP. Projektet leds av en projektledare som tillsammans med processanalytiker som utgör projektledningen. Arbetet är organiserat i en arbetsström som leds av en processledare och ett team av konfigurationsanalytiker, samt en grupp verksamhetsexperter som tillsammans med leverantören skapar den design som arbetsströmmen ansvarar för.

I Option 1 kravställs funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är ökad delaktighet för elever, patienter, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende.

Just nu behöver vi din expertis inom...

Nuvarande roll och expertområde

Kompetens | Erfarenhet

Kommunal Biståndshandläggare - Barn och unga

Erfarenhet av samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården, SIP-processen och annan långvarig vård- och omsorgskoordinering, med fokus på Barn och unga.

Gärna erfarenhet av Västbus.

Kommunal Biståndshandläggare - Funktionsstöd | LSS

Erfarenhet av samverkan med flera huvudmän för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Kunskap om LSS.

Kommunal Biståndshandläggare - Social psykiatri | Missbruk | IFO

Erfarenhet av samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården och samverkan med flera huvudmän vid upprättande/uppföljning av samordnad individuell plan (SIP).

Elevhälsoteam -
Rektor | Specialpedagog

Ledare av elevhälsoteam och den som oftast kallar till samordnad individuell plan (SIP).

Erfarenhet av planering av egenvård i skolan.

Erfarenhet av att delta vid upprättande/uppföljning av SIP eller Västbus.

Kommunal hemtjänst -
Planerare

Erfarenhet av att ta emot HSL-uppdrag för schemläggning av socialtjänstpersonal samt samordna mot övriga insatser.

Kommunal korttidsboende -
Koordinator

Erfarenhet av koordinering mot sjukhus och ordinärt boende/hemtjänst.

Ej legitimerad personal.

Kommunal utförare Funktionsstöd | LSS och/eller Äldreomsorg -
Enhetschef

Erfarenhet av samverkan kring boende i akutsituationer samt flytt av boende mellan kommuner.

Vem söker vi?

Vi söker personer som i dag är anställda i kommunal verksamhet i Västra Götaland och har en bred erfarenhet från den kommunala verksamheten och en vilja att bidra till den gemensamma utvecklingen.

Du får gärna täcka flera av de kompetensområden som anges i ansökningsformuläret.

Du är van att ta plats och uttrycka dig i både stora och mindre grupper och har en god samarbetsförmåga.

Omfattning och start

 • Med uppstart vecka 41/2022 räknar vi med en introduktion.
 • Tiderna kommer att fluktuera, men utgångsläget är att Verksamhetsexperter deltar tisdag, onsdag och torsdag dessa veckor.
  • Vecka 42 och 44
  • Vecka 49 och 2|2023
  • Vecka 7 och 9
  • Vecka 14 och 16
  • Vecka 21 och 23
  • Vecka 35 och 37

 • Designen av IT-stödet Millennium kommer att pågå från oktober 2022 till september 2023.
 • Du som antingen blir nominerad eller själv ansöker om att deltaga som Verksamhetsexpert, behöver förankra det med din medarbetare/chef.

Uppdrag

Uppdraget blir en del av din nuvarande tjänst. Arbetsmängden kommer att variera, men översikten över de dagar som du kommer att kallas till ska vara klar 2 månader innan. Verksamhetsexperter tidsrapporterar och den egna kommunen ersätts med 360:-/timme.

Till intresseanmälan! Öppnas i nytt fönster.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 augusti 2022
(förlängd ansökningstid från 30 juni 2022)

Senast publicerad