VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bemanning projektuppdrag

Här hittar du information om kommunal kompetens som efterfrågas inom FVM-programmet. Det kan handla om kompetens inom juridik, IT, socialtjänst, skola eller kommunal hälso- och sjukvård.

4 experter för design av kärnfunktionalitet i Millennium

Uppdraget är att delta i arbetet med att designa kärnfunktionalitet i Millennium.

FVM-programmet söker två personer som har erfarenhet av byggande och/eller förvaltning av skol- och elevhälsosystem, helst från en kommun som avropat option 2, journalsystem för elvhälsa.

FVM-programmet söker också två personer som har erfarenhet av byggande och/eller förvaltning av verksamhetssystem för kommunal hälso- och sjukvård och helst från kommun som avropat option 3, journalsystem för hälso- och sjukvård.

Kriterierna nedan gäller för designarbetet för båda optionerna:

  • Du bör ha kunskap kring sekretess och att separera ägandeskap av data/verksamhetsdokumentation. Exempel på frågor som du kommer bli involverad i är HSA/organisationsstruktur samt uppbyggnad av användarprofiler.
  • Arbetet kommer genomföras dels i möten med övriga experter inom arbetsströmmen "Core/Kärnfunktioner” dels i samarbete med IAM-projektet utifrån behov identifierade i arbetsströmmarna inom SoKI, standarisering och klinisk ledning. Arbetet startar nu och väntas pågå till årsskiftet 2021/2022, cirka 20% per vecka.
  • Det finns även behov kopplade till tidplan från Cerner för option 2 och option 3 då dessa inte levererats ännu (april 2021).

Hur ansöker jag? Kontakta Cornelia Moseid, Delprojektledare Verksamhetsfrågor, Tel. 0707-16 42 07, E-post: cornelia.moseid@vastkom.se

Expert på skoljuridik sökes

Alla kommuner i Västra Götaland har beslutat att använda systemet Millennium för samverkan och informationsutbyte kring invånarnas hälso- och sjukvård. Detta inkluderar elevhälsan, som inte tidigare har använt sig av gemensamt systemstöd med annan hälso- och sjukvård.

Inom elevhälsan finns personal som är legitimerade och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Inom den medicinska insatsen ingår skolsköterskor och skolläkare och inom övriga elevhälsan, den icke medicinska insatsen, ingår t.ex. skolpsykolog.

De områden där en erfaren skoljurist behövs är t.ex. för Samordnad Individuell Plan, SIP, egenvård och vilka lagar som gäller för dokumentation och informationsöverföring för de olika rollerna och verksamhetsgrenarna inom elevhälsan. Inom t.ex. ny beslutad riktlinje för SIP i Västra Götaland är skolan en lika stor del som hälso- och sjukvård och socialtjänst.

För de 49 kommuner som har option 1 innebär det att det skapas nya möjligheter för Sammanhållen Individuell Plan (SIP) och Sammanhållen journalföring. Dessutom ska behörighets- och sekretessgränser tillämpas för elevhälsan i kommuner, mellan kommuner och mellan kommuner och VGR.

För de 14 kommuner som har option 2 och som ska ingå i FVM med kärnfunktionalitet i Millennium ska det dessutom skapas ett fullständig IT-stöd för alla kompetenser inom elevhälsan. En funktionell organisationsstruktur och användarprofiler som följer svensk lagstiftning ska tas fram med utgångspunkt i behov som finns både för de 49 kommunerna och de 14 kommunerna. Vi behöver därför konsultera juridisk expertis under utveckling av processerna.

Vi söker en skoljurist som kan åta sig uppdraget att vara sakkunnig i dessa frågor. Uppdraget innebär möten men också att besvara skriftliga frågor. Uppdraget kommer att ligga kvar under tiden Millennium designas, vilket betyder året ut och sannolikt några månader in i 2022. Det är en fördel om skoljuristen i fråga kommer från en kommun som avropat option 2, journalsystem för elevhälsa.

Hur ansöker jag? Kontakta Cornelia Moseid, Delprojektledare Verksamhetsfrågor, Tel. 0707-16 42 07, E-post: cornelia.moseid@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084