VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Erbjudande att delta i Länsgemensam verksamhetsutveckling och samverkan mellan vårdgivare inom kommunernas elevhälsa

På denna sida ges aktuell information och möjlighet för kommunerna i Västra Götaland att medverka och påverka i länsgemensamt standardiseringsarbete inom elevhälsans medicinska del och övriga HSL-professioner inom elevhälsan.

Dagens deltagare i arbetet

Deltagande kommuner i arbetet idag

Aktuellt läge

VästKom har de senaste åren koordinerat arbetet inom Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM), numera Millennium. För detta har ett särskilt område varit den så kallade Option 2 (Elevhälsan). Genom detta arbete har VästKom gett stöd till arbetet med samverkan mellan vårdgivare för likvärdig hälso- och sjukvård för barn och unga i länet (skolor i kommunal & regional regi).

Deltagarna har varit de Medicinskt ledningsansvariga (MLA) som tidigare ingick i förarbetet med Option 2. Arbetet omfattade Elevhälsans medicinska insats (EMI) där kommunernas MLA identifierade ca 80 processer mellan vårdgivare. I dessa processer kommer VGRs standardiseringsarbete påverka varje kommun. Det finns nu möjlighet att delta i ett gemensamt arbete för att säkerställa kommunens behov och en hög patientsäkerhet.

Sammanfattande vinster från deltagare i arbetsgrupp för EMI

 • Det är helt nytt att vi samverkar mellan kommunerna i EMI frågor och mellan vårdgivarna kommunerna och VGR
 • Jag har aldrig tidigare haft så stor nytta av ett möte
 • Vi arbetar tillsammans på ett konkret sätt med många frågor utifrån EMI. Det har vi aldrig gjort tidigare
 • Vi kan använda allt gemensamt arbete som vi gjort inom förarbetet i vårt arbete i kommunen oavsett vilket journalsystem vi har
 • Ett enhetligt sätt att arbeta gör det lättare och ökar patientsäkerheten
 • Det ger en ökad vinst om vi gör lika och arbetet blir väl genomtänkt och genomarbetat


Visionen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Staten och SKRs strategi för Vision e-hälsa 2025 har drivits genom FVM och visionen att: "Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs". Det ska bli enklare att vara invånare, patient och medarbetare. Nu när arbetet med Option 2 för elevhälsan, inom FVM, har avbeställts av kommunerna kan ändå visionen kvarstå. Fortsatt behöver dock verksamhetsprocesser och IT-stöd hanteras på ett annat sätt än tidigare planerat. De 80 identifierade processerna kommer fortsatt påverka varje kommuns arbete och drivs i första hand genom införandet av Program Millennium (tidigare FVM).

Syftet med det här erbjudandet är att fortsatt arbeta gemensamt för att uppnå en mer likvärdig och säker vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga. Detta ska uppnås genom att minska varje enskild kommuns egna arbete. Det görs genom samarbete mellan kommunerna och påverkan på regionens hälso-och sjukvård. Som exempel vid framtagandet av gemensamma rutiner, vilket syftar till att öka patientsäkerhet när barn byter vårdgivare från Barnhälsovården (BHV) till Kommunen och mellan kommunerna.

En utgångspunkt för arbetet är att ge kommunerna stöd i den utmaning som varje vårdgivare har i att följa SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Fortsatt arbete

Kommunerna ges möjlighet till delaktighet genom:

 • Delta i standardiseringsarbete genom Ledningsråd EMI
 • Delta i beredning av ärenden inför beslut rörande de tidigare nämnda 80 processer (beslutsforum: Klinisk ledning, Program Millennium)
 • Utveckla befintligt underlag för egen upphandling av elevhälsosystem
 • Påverka och utveckla länsgemensamma rutiner mellan vårdgivare
 • Påverka befintliga journalsystems utformning och funktionalitet, genom gemensam kravställan

Förväntade vinster för kommunerna

Att säkra verksamheternas kvalitet och effektivitet genom:

 • Att vara delaktiga i standardiseringen av de processer och rutiner, som sedan kommer påverka samtliga vårdgivare
 • Ökad kunskap om Västra Götalandsregionens nya arbetsprocesser och hur det kommer påverka varje kommuns arbetssätt.
 • Att möjliggöra effektivt resursutnyttjande, för varje enskild kommun
 • Förenklat genomförande av egen upphandling av elevhälsosystem, genom återanvändandet av framtaget underlag (för upphandling)
 • Anpassade processer utifrån kommunernas behov, genom påverkan på underlag till gruppen Klinisk ledning, exempelvis genom:
  • Säkrad informationsöverföring från BHV till EMI
  • Remisshantering och informationsöverföring i Millennium

Arbetsformer och omfattning

Ett aktivit deltagande krävs för att få en god framdrift i arbetet.  Vilket innebär medverkan vid ett möte per vecka (3 timmar per vecka). För att underlätta delaktighet erbjuds alltid möjligheten att delta digitalt via Teams.

Efterfrågade kompetenser hos kommunernas utsedde företrädare (en deltagare per kommun):

 • Medicinskt ledningsansvariga för EMI eller Verksamhetschefer HSL med leg.

Senare behövs också följande kompetenser inkluderas i viss omfattning:

 • Psykologiskt ledningsansvarig
 • Logopediskt ledningsansvarig
 • Vid behov rektor och specialpedagog 

Lokalt engagemang

Varje enskild kommundeltagare ansvarar själv för sin lokala förankring och det arbetet som varje kommun behöver göras.Exempelvis genom att ta eget ansvar för upphanling av IT stöd för elevhälsan (om man avser att göra en sådan).

Ekonomiskt åtagande

Genom att kommunerna deltar i arbetet avsätter man sin egen personals tid, i enlighet med den kvalitet man vill uppnå. Kostnader tas inom egen ram. Inga ytterligare kostnader för att finansiera VästKoms stöd avses i dagsläget.


Avgränsning

Uppdraget inkluderar inte:

 • Elevhälsans professioner som inte har vårdprocesser
 • Deltagare från friskolor
 • Genomförande av ny upphandling


Kommunikationsaktivitet för information och dialog om erbjudandet

Tre informationsmöten med dialog erbjuds innan ställningstagandet. De olika mötesdatum är oberoende av varandra med samma innehåll och sker via Teams.

Mötestid:
22 februari, 09.00-10.00
24 februari, 11.00-12.00
24 februari, 14.00-15.00
27 februari, 08.00-09.00
3 mars kl 10.30- 11.30
7 mars kl 15.00-16.00
9 mars 15.00-16.00
14 mars 15.00-16.00


Klicka här för att ansluta till samtliga möten ovan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

För mer information (meny)

KONTAKT

Ann-Charlotte Järnström

Anna Lindelöf

Processledare Elevhälsa

Tel. 073-037 53 38

Vad är standardisering?

Standardisering är att skapa gemensamma överenskommelser eller sätt att arbeta för att det skall fungera smidigt med andra delar. Syftet är att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem.

Genom att använda standarder kan vi höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt.


Presentationer från möten

Senast publicerad