VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland beslutad

Styrgrupp psykisk hälsa fattade beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa den 2 oktober 2017. Därefter har även Vårdsamverkan Västra Götaland ställt sig bakom handlingsplanen, den 5 oktober. Nu går processen vidare till SRO som föreslås att rekommendera huvudmännen att ställa sig bakom arbetet med planen.

Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa anges även i den nationella överenskommelsen och sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser till de som drabbats.

De fem fokusområdena är:

  • Förbyggande och främjande arbete
  • Tillgängliga tidiga insatser
  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Utsatta grupper
  • Ledning, styrning och organisation

Dessa har legat till grund för arbetet med framtagandet av handlingsplanens mål. För varje fokusområde har minst ett mål tagits fram, för såväl vuxna som barn och unga.

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland har tagits fram gemensamt för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084