VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Trygghet Service Delaktighet

Bakgrund

Mall/förslag till en handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet med digital teknik finns nu framtagen och kan antas av kommunen med eller utan anpassningar. Mallen finns att hämta i både Word och Excel format. Mallen hittar du nedan under DOKUMENT.

Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga planeringen vid införande av välfärdsteknik och ge möjlighet att samverka med andra kommuner, region och privata utförare.

Under perioden nov - dec 2016 har länets kommunalförbundens styrelser/direktioner beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta ett handlingsplan och använda sig av mallen och den rekommenderade arbetsgången.

Aktuellt handlingsplan 2018

Under hösten 2017 gjordes en uppföljning på hur kommunerna arbetade med plan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik. Några kommuner har beslutat att använda regional mall, några har beslutat om egen plan och flertalet har inte tagit beslut i ärendet.

Genom beslutade handlingsplaner har flera kommuner förväntningarna på VästKom som koordinerande och utredande resurs. En slutrapport kommer att skrivas kring konceptet. Slutrapporten kommer att innehålla förslag på hur aktiviteter i handlingsplanerna är en del i VästKoms uppdragsportfölj.

AKTIVITETER
  • Deltar i, efterfrågar och följa det nationella arbetet kring standards och certifiering för välfärdsteknik. (Gant nr 7)
AKTUELLT
Status TSDiH utifrån arbetsgången

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084