VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Drift- och utförarorganisation Välfärdsteknik

En förstudie av möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik har genomförts på uppdrag av styrgruppen SSVIT. Förstudien har gjorts av Kjell Thuné (tidigare Myndigheten för delaktighet) med stöd av en arbetsgrupp med deltagare från samtliga kommunalförbund. I arbetsgruppen och i de aktiviteter som genomförts har deltagande varit från både mindre och större kommuner, där några kommit långt inom välfärdsteknikområdet samt några som precis börjat sin resa. Underlag har inhämtats via arbetsmöten, workshops med kommunerna, omvärldsbevakning på mässor, med mera. 

Remiss

Fram till den 13 oktober ges möjligheten att lämna synpunkter i en remiss. Remissen kommer förmedlas via kommunalförbunden. Västra Götalandsregionen, vårdsamverkan och den gemensamma IT-samordningsfunktionen - GITS kommer tillfrågas om att vara remissinstans. Utöver nämnd struktur för remiss ges möjligheten för var och en att inkomma med synpunkter. Synpunkter lämnas via e-post till Karl Fors, se kontaktuppgifter till höger. Märk meddelandet med "remiss välfärdsteknik". 

Förslag på hur remissen kan besvaras.

Remissen kan besvaras enligt de mallar/riktlinjer som svarande organisationen själv önskar. För de som önskar ytterligare vägledning ges här några förslag på frågor att utgå från: mall remiss välfärdsteknikWord

Processen vidare

Den 23 november har SSVIT styrgruppsmöte. Där kommer inkomna remissvar behandlas. Respektive kommunalförbund kommer återkoppla på den förankring som är gjord av förstudien. Avsikten är att på mötet avgöra om frågan ska tas vidare i någon form. 

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen och en allt mer åldrande befolkning kommer att ställa höga krav på kommunerna och kan komma att innebära stora påfrestningar för enskilda kommuner. Välfärdsteknik är ett område, ett verktyg, för att möta dessa utmaningar. Det är även allt mer efterfrågat av den enskilde.

Välfärdsteknik innebär nya möjligheter för kommuner att erbjuda en god välfärd kräver oftast "höga" investeringskostnader och förändrade arbetssätt. Samtidigt ser behoven och utmaningarna lika ut i kommunerna varför en eventuell samordning bör utredas.

Det kan ta lång tid för välfärdsteknik att införas samtidigt som målgruppen initialt ofta är liten för en enskild kommun. Utbudet styrs idag även till stor del av marknaden och inte utifrån behov. Tillsammans riskerar detta att i slutänden påverka både kvalitén och säkerheten för individen.

AKTUELLT

Hur kan en verksamhet för drift- och utförare av välfärdsteknik organiseras?

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084