VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Drift- och utförarorganisation Välfärdsteknik

En förstudie av möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik har genomförts på uppdrag av styrgruppen SSVIT. Förstudien har gjorts av Kjell Thuné (tidigare Myndigheten för delaktighet) med stöd av en arbetsgrupp med deltagare från samtliga kommunalförbund. I arbetsgruppen och i de aktiviteter som genomförts har deltagande varit från både mindre och större kommuner, där några kommit långt inom välfärdsteknikområdet samt några som precis börjat sin resa. Underlag har inhämtats via arbetsmöten, workshops med kommunerna, omvärldsbevakning på mässor, med mera. 

Förstudien var under hösten 2017 ute på remiss i kommunerna och hos Västra Götalandsregionen, vårdsamverkan och den gemensamma IT-samordningsfunktionen - GITS. Svaren visade på kommunerna intresse och de önskade att VästKom skulle tydliggöra och konkretisera erbjudandet. VästKom ska enligt sin handlingsplanen ta fram ett koncept som kommunerna kan ta beslut på 2019. 

Processen vidare

Arbete pågår med att arbeta fram ett koncept. Dialog om innehåll och inriktning i det kommande konceptet pågår i tex ALVG, SSVIT, SITIV samt att medlemmar i kommunalförbundens ehälsonätverk bjuds in till tankesmedja.

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen och en allt mer åldrande befolkning kommer att ställa höga krav på kommunerna och kan komma att innebära stora påfrestningar för enskilda kommuner. Välfärdsteknik är ett område, ett verktyg, för att möta dessa utmaningar. Det är även allt mer efterfrågat av den enskilde.

Välfärdsteknik innebär nya möjligheter för kommuner att erbjuda en god välfärd kräver oftast "höga" investeringskostnader och förändrade arbetssätt. Samtidigt ser behoven och utmaningarna lika ut i kommunerna varför en eventuell samordning bör utredas.

Det kan ta lång tid för välfärdsteknik att införas samtidigt som målgruppen initialt ofta är liten för en enskild kommun. Utbudet styrs idag även till stor del av marknaden och inte utifrån behov. Tillsammans riskerar detta att i slutänden påverka både kvalitén och säkerheten för individen.

AKTUELLT

Hur kan en verksamhet för drift- och utförare av välfärdsteknik organiseras?

KONTAKT

Rosanna Björklund
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0768-724710
e-post: rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084