VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

System och implementeringsstöd för välfärdsteknik

SIV är ettt förslag på en gemensam organisation för 49 kommuner i västra Götaland. SIV- System och implementeringsstöd för välfärdsteknik. Förslaget presenteras här nedan för att ge möjlighet till påverkan på förslaget.

Kunskapscentrum- Grupp med expertkunskap inom välfärdsteknik som arbetar med inspiration och kunskapsspridning samt ger stöd med förändringsledning och implementering.

Förvaltning och drift- Detta avser allt det som behövs för att en organisation som SIV ska fungera. Aktiviteter och resurser relaterat till att SIV fungerar och uppdateras efter behov

Teknisk miljö- Säkerställa att enheter kan kommunicera på ett standardiserat sätt. Det ska vara leverantörsoberoende

Nuläge
Införandet av välfärdsteknik beskrivs, av bland annat SKL, som en framgångsfaktor för att effektivisera välfärden och skapa högre kvalitet för såväl brukare som kommun - till en lägre kostnad. Trots det har kommunerna idag svårt att få finansiering för att införa välfärdsteknik. Att digitalisera kräver investeringskostnader och tidskrävande arbete med förändrade arbetssätt. När många kommuner dessutom har personalbrist är det utmanande att genomföra den förändring som krävs för att införa ett nytt arbetssätt som tillfullo tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Samarbete med VGR
Genom ett invånarcentrerat arbetssätt krävs samverkan mellan regionen och kommunerna. Att initiera ett arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen är önskvärt. Fram till nu har huvudmännens arbete, i huvudsak, drivits i separata spår. VGR har från våren 2019 visat ett stort intresse för samarbete. Samarbetet kan vara på olika nivåer och behöver omhändertas av ett kommande projekt.

Förslaget i korthet:
Förslag från denna utredning är att:

-Etablera ett kunskapscentrum till stöd för huvudmännen

-Upphandla en teknisk miljö som kan hantera olika varianter av välfärdsteknik (sensorer) samt rimligen anpassad till det nya kärnsystem som projektet FVM förbereder att implementera.

-Upphandla välfärdsteknik, skapa ett bibliotek av tjänster där huvudmännen kan ”plocka från hyllan”

Avsikten är att kommunerna ska kunna välja om de går in i alla delar, alternativt att de väljer bort den gemensamma tekniska plattformen.

Tidplan
Den 14 Maj informerades SSVIT om våra slutsatser och kommande erbjudande till kommunerna. Beslut är att enligt underlag och presentation etablera denna sakfråga hos kommunerna för att få in synpunkter från relevanta chefsnätverk. Den 18 september föreslås SSVIT ta ett beslut på att skicka ut ett erbjudande till våra 49 kommuner. Kommunerna föreslås sedan ha fram till januari 2020 på sig att ta ett beslut om de vill deltaga i detta upphandlings och implementeringsprojekt av SIV

Tidplan
AKTUELLT

Hur kan en verksamhet för drift- och utförare av välfärdsteknik organiseras?

KONTAKT

Rosanna Björklund
eSamordnare Göteborgsregionens
kommunalförbund

Telefon: 0768-724710
e-post: rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084