VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Tillsammans för en smartare välfärd - regional konferens

I samverkan med SKL bjuder VästKom in till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan utveckla och effektivisera välfärden genom att använda digitaliseringens möjligheter!

Sveriges Kommuner och Landsting har en koordinerande och drivande roll i digitaliseringen av offentlig sektor, med utgångspunkt i regeringens inriktning Digitalt först. Just nu sker dessutom en kraftsamling för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom ett breddat ägande i Inera AB och genom ett tätare samarbete mellan Inera, SKL och SKL Kommentus.

I Västra Götaland pågår ett aktivt samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, dels i en rad konkreta frågor, dels genom samverkan i den gemensamma styrgruppen Styrgrupp IT i Väst (SITIV) och i det av VGR etablerade digitaliseringsrådet för den regionala digitala agendan.

Aktiv dialog om behov och prioriteringar

Genom att kommunerna erbjuds att bli delägare i Inera, breddas också bolagets verksamhetsområde. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer bolaget successivt att också jobba med exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad. Men behoven är stora och vad ska prioriteras, på lokal, regional och nationell nivå? Det är detta vi tillsammans ska diskutera på den regionala konferensen.

Vi vill ha en aktiv dialog med beslutsfattare och sakkunniga inom kommun, landsting och regioner så att vi tillsammans kan jobba på bästa sätt för att möta invånarnas förväntningar och skapa en smartare välfärd. Deltar gör bland annat Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering vid SKL, Sofie Zetterström, vice vd vid Inera och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd vid SKL Kommentus, Martin Andreasson, regionråd Västra Götalandsregionen.

Läs gärna mer om bakgrund till de regionala konferensernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AGENDA

09.00: Registrering, fika och mingel

 10.00: Välkomna
Dagens moderator Karl Fors, VästKom hälsar välkommen.

10.05: En regional spaning
Martin Andreasson, regionråd i Västra Götaland och ordförande i SKL:s beredning för digitalisering, reflekterar över den digitala utvecklingen i Västra Götaland, Sverige och EU.

10.20: Tillsammans för en smartare välfärd – kommuner, landsting och regioner behöver kraftsamla, var för sig och gemensamt, för att ta vara på digitaliseringens möjligheter
Åsa Zetterberg, SKL
Sofie Zetterström, Inera
Eva-Lotta Lundell Löwstedt, SKL Kommentus

11.10: Digitalisering som möjliggör förändringsarbete och skapar nytta i verksamheten
Bättre informationskvalité och effektivisering av verksamhetsprocess när fax från och till sjukhuset slopas. Men vad kräver förändringsarbetet av den egna organisation och övriga parter som är en del av processen?
Eva Hansson Sjuksköterska och Christer Fransson, Avdelningschef Hälso och sjukvård, socialtjänsten Uddevalla

11.30: Lunch och mingel

12.30: Introduktion till gruppdiskussionerna om utmaningar och behov i Västra Götaland 
Karl Fors och Åsa Zetterberg.

12.45: Gruppdiskussioner
Under rubrikerna Vård och hälsa, Omsorg, Skola och lärande, Tillväxt och samhällsbyggnad, Integration och arbete, Demokrati och delaktighet samt Grundläggande förutsättningar diskuterar vi behoven i Västra Götaland. I diskussionen har du möjlighet att bidra till de gemensamma, nationella prioriteringarna från 2018 och framåt. Gruppdiskussionerna dokumenteras. Här finns introduktion till de olika områdena:

  1. Vård och hälsalänk till annan webbplats
  2. Omsorglänk till annan webbplats
  3. Skola och lärandelänk till annan webbplats
  4. Tillväxt och samhällsbyggnadlänk till annan webbplats
  5. Integration och arbetelänk till annan webbplats
  6. Demokrati och delaktighetlänk till annan webbplats
  7. Grundläggande förutsättningar (säkerhet, arkitektur, juridik)länk till annan webbplats.

13.45: Kaffe står framdukat

14.30: Återsamling och återkoppling
Återkoppling från gruppdiskussionerna, bl.a. med de tre viktigaste slutsatserna per område. Reflektioner av Åsa Zetterberg, Sofie Zetterström och Eva-Lotta Lundell Löwstedt.

15.15: Arbetet framåt i Västra Götaland
Karl Fors och Tore Johnsson, Västra Götalandsregionen

15.30: Dagen avslutas

ANMÄLAN

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare, verksamhetsansvarig och ledande tjänsteperson inom region, kommuner och landsting.

TID OCH PLATS

Plats: Ullevi Konferens, Göteborg

Datum: 2017-09-20 

Tid: 09.00 - 15.30

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

VästKom Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Telefon :072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084