VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vad är VästKom?

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. Vi företräder och samordnar tillsammans med kommunalförbunden de 49 kommunernas intressen på regional nivå.

VästKom är en politiskt styrd organisation

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ. Föreningsstämma hålls vart fjärde år och inom sex månader året efter det år val till kommunfullmäktige hållits.

VästKom har sitt formella säte i Skövde. I Göteborg finns kansliet som handhar VästKoms administration och löpande verksamhet. Chefen för VästKoms kansli svarar för den löpande förvaltningen.

VästKoms uppdrag är

  • att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland,
  • att biträda och företräda kommunerna/kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra organ,
  • att företräda medlemmarna och kommunerna i samarbetet med nationella och internationella organ,
  • att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en proaktiv och kreativ mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling.

VästKoms tre samverkansområden

VästKoms verksamhet har syftet att biträda de fyra kommunalförbunden i arbetet med att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland inom följande tre områden:

  • Socialtjänst & Hälso- och sjukvård
  • eSamhället & Digitalisering
  • Regional utveckling

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084