VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som ersatte tidigare betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inklusive reglering av kommunens betalningsansvar.

I Västra Götaland finns en tillfällig överenskommelse inklusive riktlinje som gäller under en kortare tid, från 1 januari 2018 till och med den 24 september 2018. Under denna tid gäller 2017 års regler och belopp (4 277 kr/dag) för kommunernas betalningsansvar.

Detta innebär att Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland 2007-11-28 också gäller till och med detta datum.

Ny modell för betalningsansvar på kommunremiss under mars och april

Den modell för betalningsansvar som föreslås gälla från den 25 september 2018 är nu ute på kommunremiss. Kommunerna ges genom remissen möjlighet att inkomma med synpunkter på den ekonomiska modellen. Alternativet till den föreslagna genomsnittsmodellen är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre dagar.

Under sommaren 2017 var ett tidigare förslag till överenskommelse inklusive ekonomisk betalningsmodell samt riktlinje ute på remiss hos Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Över femtio svar kom in. Många av remissvaren kommenterade den ekonomiska modellen. Modellen uppfattades som krånglig och svår av båda huvudmännen. Efter beredning förordar nu VästKom och Västra Götalandsregionen en genomsnittsmodell som räknas på en månad och där betalning sker retroaktivt.

Betalningsansvar för psykiatrin anpassas i två steg

Förslaget från koncernkontoret VGR och VästKom kring betalningsansvaret för psykiatrin innebär en nedtrappning i två steg.

Från och med 2018-09-25 till 2019-12-01 inträder enligt förslaget en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2019-12-02 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Den statistik som finns för länet gällande psykiatrin visar att dagens genomsnittstid, från utskrivningsklar till utskrivning inte överskrider 4,0 dagar. Då statistiken till viss del är bristfällig är den samlade bedömningen från VästKom och koncernkontoret VGR att det inte lämpligt att gå direkt på samma antal dagar som somatiken har, utan att det behövs en viss nedtrappning av antalet dagar.

IT-tjänsten SAMSA anpassas

Utveckling av IT-stödet för att stödja in-och utskrivningsprocessen kommer att påbörjas under våren 2018. IT-stödet kommer att byggas på så vis att det möjliggör beräkning både utifrån ett genomsnittsvärde och på individnivå.

Flera partssammansatta arbetsgrupper inom SAMSA förvaltning arbetar för fullt med att anpassa IT-tjänsten SAMSA, ta fram stödjande rutiner samt att planera för utbildningsinsatser.

Regiongemensamma rutiner

Sedan 2007 finns en överenskommelse om regionala rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

Samordnad individuell plan – SIP

Kommuner och landsting ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP, samordnad individuell plan. Arbetet med SIP ska börja utan dröjsmål.

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Arbetsgrupper på länsnivå

Strategiska beredningsgruppen
Strategiska beredningsgruppen har tagit fram överenskommelsen och riktlinjen.

Implementeringsgruppen
En implementeringsgrupp med representanter från delregional vårdsamverkan, patientorganisationer och SAMSA-förvaltningen har tillsatts i slutet av 2017. Gruppen tar fram ett gemensamt presentationsmaterial och patientfall som kan användas delregionalt och lokalt.

SAMSA arbetsgrupp och förvaltningsledning
Uppdraget för SAMSA inbegriper att anpassa SAMSA IT-tjänst, att ta fram nya rutiner att arbeta efter samt att se till att utbildningar anpassas och erbjuds de som är berörda.

 

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084