VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samverkan vid in- och utskrivning

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning, 2017:612, gäller från 1 januari 2018. Den ersätter betalningsansvarslagen 1990:1404. En tillfällig överenskommelse och riktlinje är ute för beslut i Västra Götalands kommuner och regionen. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få såväl betalningsmodell som rutiner och IT-tjänst på plats till i september. Det är viktigt att förberedelsearbetet kommit igång i både verksamhet och i vårdsamverkan.

Nuläge: tillfällig överenskommelse till september 2018

Den tillfälliga överenskommelse och riktlinje som nu är ute för beslut föreslår att 2017 års regler för betalansvar gäller till och med 2018-09-24.

Detta innebär att Samordnad vårdplanering - SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland 2007-11-28 också gäller till och med detta datum.

Under denna tid gäller också att ersättning för vård av enskilda som är utskrivningsklara skall lämnas med belopp på 4 277 kr/dag, i enlighet med 2017 års nivå.

Arbete med betalningsmodell fortsätter

Arbete med att ta fram en mer långsiktig överenskommelse om ekonomisk modell för betalningsansvaret pågår.

Majoriteten av landstingen i landet har valt en genomsnittsmodell för hur de räknar betaldagar, en sådan som också varit på remiss i Västra Götaland. Remissvar och förankringsarbete indikerar att den modell som var på remiss behöver justeras.

Strategiska beredningsgruppens nästa steg är att göra en analys av olika genomsnittsmodeller osm finns för att sedan ta ställning till vilken som bäst stödjer in- och utskrivningsprocessen.

IT-tjänsten SAMSA anpassas

SAMSA IT-tjänst kommer att anpassas under 2018 för att hantera möjligheter att göra Samordnad individuell plan antingen före, under och efter ett slutenvårdsärende, i enlighet med den nya överenskommelsen och tillhörande riktlinje samt kommande rutin för SAMSA.

Den nya versionen av SAMSA IT-tjänst som ska tas i bruk 2018-09-25 kommer att vara ett stöd för in- och utskrivningsprocessen.

Flera partssammansatta arbetsgrupper inom SAMSA förvaltning arbetar för fullt med att anpassa IT-tjänsten SAMSA, ta fram stödjande rutiner samt att planera för utbildningsinsatser.

Arbetsgrupper på länsnivå

Strategiska beredningsgruppen
Strategiska beredningsgruppen har tagit fram överenskommelsen och riktlinjen och arbetar vidare inför beslutsomgång två, med förslag på uppföljning med mera. Under januari och februari förstärks gruppen med ytterligare representanter från parterna för att få en ännu bredare representation.

Implementeringsgruppen
En implementeringsgrupp med representanter från delregional vårdsamverkan, patientorganisationer och SAMSA-förvaltningen har tillsatts i slutet av förra året. Gruppen tar fram ett gemensamt presentationsmaterial och patientfall osm kan användas delregionalt och lokalt.

SAMSA arbetsgrupp och förvaltningsledning
Uppdraget för SAMSA inbegriper att anpassa SAMSA IT-tjänst, att ta fram nya rutiner att arbeta efter samt att se till att utbildningar anpassas och erbjuds de som är berörda.

Regiongemensamma rutiner

Sedan 2007 finns en överenskommelse om regionala rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

Samordnad individuell plan – SIP

Kommuner och landsting ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP, samordnad individuell plan. Arbetet med SIP ska börja utan dröjsmål.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084