VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Rehabilitering och habilitering

Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många olika yrkesutövare involverade. Ibland behöver insatserna samordnas så att de kan ges i rätt ordning, både för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete.

Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram tillämpningsanvisningar för socialstyrelsens föreskrift kring samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

Arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar

Rehabilitering och habilitering är målinriktade insatser där individens möjligheter till inflytande ska beaktas och säkras. Detta gäller hela processen; utredning, bedömning, målsättning, planering samt genomförande, uppföljning och utvärdering.

Vägledning

I länet finns en vägledning kring rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland. Vägledningens syfte att tydliggöra sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas ansvar.

Definitioner

Med rehabilitering menas insatser som bidrar till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering bidrar till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084