VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Psykiskt funktionshinder och missbruk

För att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för personer med psykiskt funktionshinder och personer med missbruk finns en överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser från både kommunen och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Även personer med samsjuklighet, barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem samt i psykiatrisk tvångsvård omfattas.

Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen. Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans med den enskilde och med respekt och lyhördhet för erfarenheter och önskemål från den enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084