VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Tillgång till journalinformation, för invånare och kommun

Mycket är på gång kring tillgång till journalinformation för invånare och kommuner. Utöver VGRs 3R/FVM arbete som fokuserar på framtidens vårdinformationsmiljö har SKL förmedlat information till landsting och kommuner om att vi behöver ta gemensamma krafttag för att trygga informationsförsörjningen i vård och omsorg.

De nationella tjänster som SKL marknadsför är ordinationsverktyget Pascal och Nationell Patientöversikt, NPÖ. För att nå framtill målen i de nationella eHälsoarbetet krävs mer samordning och bättre samarbete mellan kommuner, landsting och regioner, menar SKL. Länk SKLs skrivelsePDF.

I ett första steg rekommenderas alla kommuner och landsting (inklusive vårdcentraler) att ansluta sig till den nya NPÖ 2.0 och samtidigt inleda ett konkret samarbete för att tillsammans ta de nödvändiga stegen mot "rätt information, på rätt plats, i rätt tid". NPÖ 2.0 lanseras 8 december 2015.

Regionalt arbetar Västra Götalandsregionen med projektet ”Journal via nätet” som från 2016-års start planeras att ge invånare åtkomst till sin journalinformation via 1177 vårdguidens e-tjänster. Syfte är att stärka möjligheten för invånarna att aktivt medverka i beslut och uppföljning av den egna vården och stödja engagemanget för den egna hälsan. Individens förmåga till analys och kunskap om sin person ska tas tillvara och driva vårdens utveckling framåt.

  • Journal via nätet kommer nås via nationella 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Inloggning sker med e-legitimation
  • Journalinformation från samtliga offentligt drivna vårdverksamheter görs tillgängliga för invånare
  • första journalsystem att visa information blir Melior därefter sker anslutning etappvis under 2016 med primärvårdens Asynja Visph och förlossnings- & mödravårdens Obstetrix

Genom projektet ”Journal på nätet” kommer NPÖ-anslutna kommuner kunna se fler journalanteckningar när NPÖ 2.0 lanserats.

För de kommuner som inte har NPÖ så kommer invånaren ha mer info från vården än kommunen.

 

För mer information om NPÖ: www.vastkom.se/npö

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084