Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Förvaltning

SAMSA

Förvaltning sker på regional- delregional- och lokal nivå. Den regionala förvaltningen skall stödja och styra det delregionala och lokala arbetet. Förvaltningen skall tillsammans med lokala resurser arbeta för att erforderlig utveckling genomförs samt att den kvalitetssäkras. Förvaltningen ansvarar också för spridning av information om nya rutiner, tidplaner med mera och att utbildning kontinuerligt sker i verksamheterna med stöd av regionalt utbildningsmaterial.

SITIV beslutar om övergripande budget och ger uppdrag till styrgrupp SVPL via systemägaren.
Systemägare är ordförande i styrgrupp SVPL och rapporterar från styrgruppen till SITIV.
Styrgrupp SVPL ansvarar för förvaltning av rutin och IT-stöd samt beslutar om årlig förvaltningsplan.

En gemensam regional förvaltargrupp, SAMSA Arbetsgrupp, får uppdrag från styrgrupp SVPL. 

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131